Arbetsmarknad

Genom kunskap och innovationer skapas förutsättningar för människor och företag att växa. I Norrköping ska finnas många kreativa miljöer, från förskola till forskning, där idéer kan växa sig starka och där steget till förverkligande alltid är möjlig. Företag ska känna att Norrköping är rätt plats för dem. 

Norrköpings kommun ska vara en bra arbetsgivare, ett föredöme som tar sitt ansvar och ser sina anställda och deras behov och resurser. Kommunen ska tillämpa jämställd lönesättning och motverka alla typer av diskriminering på arbetsmarknaden. Miljöpartiet arbetar för att sänka normalarbetstiden i kommunens verksamhet till 35 timmar i veckan, och på sikt sänka till 30 timmar. Det är en viktig åtgärd, både för att fler ska få vara med och dela på de arbeten som finns, och för en bättre balans mellan arbete och fritid. 

Fortbildning och omskolning är viktiga faktorer i en flexibel arbetsmarknad. Ett gott samarbete mellan kommun, näringsliv och universitetet är av stor betydelse och skapar möjligheter för innovationer och nya arbeten i kommunen utifrån ny forskning och utveckling. 

Diskriminering drabbar inte bara individen, utan är också kostsam för samhället. Strukturell diskriminering finns på alla områden i arbetslivet, när det gäller lön, anställningsformer och arbetstid. Jämställda löner och ekonomisk självständighet är viktigt för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män. Det är viktigt att åstadkomma rimliga arbetsvillkor och trygga anställningsformer för alla anställda. 

Alla anställda inom offentlig finansierad verksamhet ska ha rätt till heltid. Offentligt finansierad barnomsorg, även på obekväm arbetstid, och äldrevård är därför viktigt för jämställdheten och kvinnors makt över sina liv och sin tid. 

I syfte att fånga in kompetenser som kan vara svåra att se i traditionell rekrytering ska kommunen vara öppen för att pröva alternativa metoder vid nyanställningar 

Kommunen ska tillämpa avidentifierade ansökningshandlingar. 

Arbetsmarknaden behöver bli bättre på att matcha arbetsgivare och arbetstagare. 

Vi vill värna en fungerande arbetsrätt och ge arbetstagare inflytande över både arbetets innehåll och sin arbetstid. Arbetstagare ska ha goda utvecklingsmöjligheter och känna sig delaktiga, trygga och respekterade. 

Alla anställda i kommunen ska ha rätt till friskvård och en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. 

Arbetstagare har i dag väldigt olika arbetsvillkor och arbetstider, och skillnaderna ökar. På den del av arbetsmarknaden där arbetstagarna har svag anknytning och få rättigheter är inflytandet ofta mycket litet. Där finns de som alltid behöver vara tillgängliga och som förväntas att utan ersättning arbeta mer än vad avtalen anger. Detta sliter ut många, och att en del, däribland många unga, ställs helt utan möjlighet att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Deras arbetsvillkor måste förbättras. 

Vi vill: 
  • motverka alla typer av diskriminering på arbetsmarknaden.
  • få jämställda löner
  • att det ska vara enkelt att starta nya företag i Norrköping.
  • sänka normalarbetstid.
  • att alla anställda i kommunen ska ha rätt till friskvård och en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö
Comments