Klimat

Klimatförändringarna är det största globala hotet mot förutsättningarna för livet på Jorden. Norrköpings kommun måste ta sin del av ansvaret för de globala miljöhoten och minska utsläppen av växthusgaser med målet att Norrköping ska vara en koldioxidneutral kommun år 2025. Kommunen måste anpassa den fysiska planeringen för att möta de nya förutsättningar klimatförändringarna ger. Kommunen ska därför utreda frågan om inrättande av gröna obligationer för att möjliggöra nödvändiga investeringar.

Vi ska planera samhället för att minska behovet av transporter och att kommunen ska erbjuda bra kollektivtrafik och cykelvägar. Vi ska främja lokal ekologisk odling utan konstgödning och bekämpningsmedel bland annat genom att ge kommunen uppdrag att i första hand köpa in ekologiska  livsmedel till skolor och i äldreomsorg. Vi ska även se ett större inslag av vegetarisk kost i den kommunala kosthållningen.

Kommunens tjänsteresor ska i ökad utsträckning göras med kollektivtrafik. Det är inte hållbart att med kommunala medel stödja Norrköpings flygplats, den måste bära sina egna kostnader. Kommunen ska eftersträva att en högre andel av tjänstefordonen drivs av biogas. Vi ska verka för mer lokal produktion och bättre tillgång till förnybara bränslen.

Vi vill:
  • minska transportbehovet och utveckla cykel- och kollektivtrafik
  • att Norrköping ska vara en koldioxidneutral kommun år 2025
  • att lokalt producerad ekologiskt producerad mat i ökad utsträckning ska erbjudas i skolor och äldrevård.
  • att kommunens tjänsteresor i ökad utsträckning görs med kollektivtrafik
  • att kommunen verkar för högre produktion av och bättre tillgång till förnybara bränslen
Comments