Miljö & naturvård


Norrköping ska vara en ekologiskt hållbar kommun. Ansvar för miljön måste därför prägla alla beslut i kommunen. Naturen ska vara lätt tillgänglig, vi vill bevara sammanhängande områden runt tätorten fria från större bebyggelse. Närnaturen är viktig ur flera synvinklar; biologiskt, för rekreation och som en naturlig mötesplats för möten mellan människor.

Att bevara naturens förmåga att producera de för oss människor livsnödvändiga ekosystemtjänsterna är en fråga av största betydelse. För att värna den biologiska mångfalden är det viktigt att värdefulla natur- och parkområden i kommunen bevaras och utvecklas. Även de gröna länkar som sammanbinder biologiskt värdefulla miljöer  är ett måste för bevarandet av den biologiska mångfalden.

Vi vill garantera allmänhetens tillgång till stränder, förhindra att stränder privatiseras och unika kultur- och naturvärden riskeras. Strandskyddet ska värnas, endast i undantagsfall ska stränder exploateras. Miljöpartiet vill att mineralprospektering och mineralbrytning inom kommunen ska behandlas med största aktsamhet. 

Kommunen ska ställa sig bakom principen om kommunal vetorätt för beslut om tillstånd för mineralletning.

Vi vill:
  • att natur- och parkområden i kommunen bevaras och utvecklas.
  • att gröna stråk skyddas från exploatering samt utvecklas för att främja biologisk mångfald. De gröna länkarna för biologisk mångfald och rekreation ska skyddas vid utbyggnad av staden
  • att kommunen inte ska medverka till att förorenat rötslam sprids på åkermark.
  • att kommunen ska motverka användningen av konstgödsel och bekämpningsmedel i jordbruket
  • att kommunen verkar för kommunal vetorätt för beslut om tillstånd för mineralletning
Comments