Näringsliv

Att beröva människor deras rätt till arbete och egen försörjning är socialt ohållbart. Arbete ger inte bara en inkomst, det ger en tillhörighet och en identitet som är viktigt för människans sociala hälsa. I dagens samhälle förväntas de som har jobb att prestera allt mer, medan andra förvägras rätten att arbeta. Att dela på jobben ger fördelar både för dem som är inne på arbetsmarknaden och för dem som står utanför och sannolikt också minskade samhällskostnader.
 
Dagens högt ställda krav på prestationer gör att en allt större del av befolkningen på grund av olika orsaker inte ges utrymme på den öppna arbetsmarknaden. Socialt företagande och olika typer av stöd till anställningar måste utvecklas för ett bättre tillvaratagande av människors förmågor och stärka den sociala hållbarheten. Lokala stadsdelscentra ska värnas och utvecklas då dessa är viktiga för lokal handel och småföretagande. Kommunala stödprojekt riktade till nyföretagande bör fördelas över hela kommunen, gärna i samverkan med lokala köpcentra.

Utveckling av gröna energisystem är en tillväxtmarknad där Norrköping har goda förutsättningar för framgång genom de redan etablerade verksamheterna är och kommunens utmärkta läge för logistik. Norrköping har en stark position med tre stora pappersindustrier med olika profiler. Dessa kan i samverkan med Linköpings universitet utvecklas till ett forskningscentrum för att nya tillämpningsområden av skogsbaserade råvaror och bränslen för kretslopp.
 
Som ett led i landsbygdsutvecklingen och byggandet av det hållbara samhället ska kommunen verka för ökad lokal produktion av biobränslen från exempelvis jord- och skogsbrukets restprodukter.
 
I Norrköping ska det vara enkelt att starta och driva företag. Kommunen  ska i samverkan med näringslivet utveckla kreativa miljöer där företag samverkar för nyskapande av hållbara affärsidéer och tillsammans bygger upp specialistkompetens som ger konkurrensfördelar.

För företag i glesbygd ska möjligheten att utnyttja kollektivtrafik även för vissa varutransporter utredas.

Kommunens näringslivskontor ska vara den första ingången i kommunen för företagare. Kontoret ska samordna de kommuninterna kontakterna gentemot företagen och vara företagens huvudsakliga motpart.  Kontoret ska ha god kunskap om hållbarhetsfrågor och kretsloppsekonomins villkor. Näringslivskontoret ska kompetens att möta företagare med annat modersmål än svenska.

Genom medveten upphandling ska kommunen stödja lokalt ekologiskt producerade varor. Kommunen ska verka för höjd kunskapsnivå om kommunal upphandling bland små och nyetablerade företag.

Vi vill:
  • stimulera socialt företagande
  • värna och utveckla lokala stadsdelscentra
  • verka för ökad lokal produktion av förnybara bränslen
  • genom medveten  upphandling stödja lokalt ekologiskt producerade varor
  • verka för utvecklingen av gröna energisystem
Comments