Samhällsbyggnad

I den fysiska samhällsplaneringen är social hållbarhet ett bärande element. Blandade bostadsområden där olika befolkningsgrupper möter varandra främjar hållbarheten.

Olika boendeformer möjliggör för människor att bo kvar i invanda trygga bostadsmiljöer även i tider då villkoren för livet förändras. Bostäder med god kvalitet till rimliga kostnader motverkar segregation, vilket ska ses som ett av målen för samhällsbyggandet. Stadsdelarna ska vara allsidiga med bostäder, service, kultur, arbetsplatser och rekreation.

Att förtäta staden, utan att exploatera parker och natur, ger bättre hållbarhet, speciellt när det kan ske utmed kollektivtrafikstråken.

Tillgång till service, handel, skola och omsorg ger trygghet och gemenskap. En väl utbyggd kollektivtrafik ger alla medborgare tillgång till hela samhället. Grönområden, spontanidrottsplatser och pedagogiska gröna lekmiljöer med inslag av natur och djur är viktiga inslag i byggandet av den sociala hållbarheten.

Delaktighet och ansvar för områdets skötsel stärker samhörigheten och ger lägre driftskostnader, vilket på sikt gynnar alla.

För näringslivets utveckling är en bostadsproduktion som följer marknadens behov av stor betydelse. Det är viktigt för kommunen att bostadsmarknaden har ett varierat utbud av bostäder, det är särskilt viktigt att andelen hyresrätter inte minskar.

I översiktsplaneringen ska inriktningen främst vara att exploatering av ny mark ska ske på mark som inte är åker.

Norrköping ska vara ledande i arbetet med utveckla exploateringsarbete.

Byggande ska ske så att arbetet sker med så liten miljö- och klimatpåverkan som möjligt. Krav om miljöcertifiering på exploatörer ska ställas.

I områden där fjärrvärme inte är konkurrenskraftig är närvärme byggd på kretsloppsanpassade energisystem ett sätt att minska kostnader för småföretag och boende.

Biltrafik i staden ska minska kraftigt med effektiv kollektivtrafik, och bättre gång- och cykelvägar och cykelparkeringar. Utbyggnad av signalprioritering för kollektivtrafik ska påskyndas, bussfiler ska införas i de större kollektivtrafikstråken. Minskad biltrafik ger mer plats för oskyddade trafikkanter, renare luft och mindre buller. Frågan har också en jämställdhets- och jämlikhetsdimension då de flesta oskyddade trafikanter är kvinnor, äldre och barn.

Trafikforskningen visar att nya biltrafikleder generar mer biltrafik, därför motsätter vi oss byggandet av Norrleden.

Det totala transportarbetet i samhället måste kraftigt reduceras och miljöanpassas. För de nödvändiga transporter som kvarstår har Norrköping ett utmärkt logistiskt läge och Sveriges första miljöcertifierade lager. Norrköpings goda logistikläge bör också utnyttjas för etablering av industrier där hållbar produktion kombineras med hållbara transporter som järnväg och sjöfart.

Staden ska bestå av stadsdelar med allsidiga funktioner som bostäder, service, kultur, arbetsplatser och rekreation. Här ska man ha det man behöver dagligen. Från sin stadsdel ska man nå centrala staden med bra kollektivtrafik och attraktiva gång- och cykelvägar. I centrum ska man finna den handel, kultur och så vidare som inte finns underlag för i varje stadsdel. Vi satsar på grönstruktur i staden så att alla har tillgång trädgårdar, parker eller natur förbundna med rekreationsvägar som hänger ihop med naturen utanför staden.

Ett viktigt bidrag till god stadsmiljö är en stimulerande arkitektur och spännande mötesplatser, därför välkomnar vi fler arkitekttävlingar.

För att Norrköping ska fortsätta att vara en av Sveriges bästa studentstäder måste produktionen av studentbostäder följa efterfrågan.

För ökad hållbarhet behöver också kommunens mindre tätorter förtätas. Randzonen runt staden är viktig för rekreation, och småskalig livsmedelsproduktion och äger därför ett speciellt värde.

Spårburen trafik är den särklass mest energieffektiva. Därför verkar vi för utbyggnad av spårväg till Vrinnevisjukhuset och pendeltåg, såväl inom som utom länet, och nya järnvägar. Vid etablering av nya industriområden ska dessa så långt som möjligt förses med industrispår.

Vi vill:
  • skapa grönstruktur i staden så att alla har tillgång till trädgård, parker, natur och rekreationsstråk till naturen runt staden
  • satsa på cykeltrafiken: cykelvägar, cykelparkering, och prioriterad framkomlighet
  • påbörja utbyggnaden av spårväg till Vrinnevisjukhuset
  • prioritera kollektivtrafiken: bussfiler in till och ut ur staden
  • att stadsdelarna ska vara allsidiga med bostäder, service, kultur, arbetsplatser och rekreation
Comments