Utbildning

Alla elever ska ges möjlighet att lyckas i skolan. Skolarbetet måste byggas på skollust där alla elever får tillfälle att känna framgång och glädjen över att utvecklas och växa. Det är därför oerhört viktigt att samhället tidigt ser tecknen på begynnande utanförskap och finner pedagogiska former som ger barnet skollusten tillbaka. Skolan måste ge en rättvis återkoppling på elevernas utveckling, inte bara med betyg.

Genom skolan ska barn och ungdomar få vilja och redskap att lära och utvecklas genom hela livet. Vi ska ha bra skolor och förskolor där föräldrar, barn och pedagoger tillsammans utvecklar verksamheten och där barnens behov står i centrum. Vi vill att skolväsendet ska präglas av pedagogisk mångfald och att alla skolor, oavsett huvudman, ska vara föremål för fungerande kontroll genom en stark offentlig inspektion så att alla skolor håller samma höga kvalitet.

Välutrustade bibliotek, med bibliotekarie, ska finnas på alla skolor i Norrköpings kommun. En väl fungerande skoldemokrati är ett led i att utbilda samhällsmedborgare. Skolan ska därför uppmuntra elever att delta i samhällsdebatten. Politikens uppgift är att skapa förutsättningarna för en skola där vi kan utveckla barns nyfikenhet och vara trygga i att varje lärare är ordentligt kompetent i sin yrkesroll.

Miljöpartiet vill höja kvalitéten och arbetsmiljön för elever och lärare. Som ett led i detta behövs fler vuxna kring varje barn och elevgrupperna behöver minskas inom både skolan och barnomsorgen. Då små barn är speciellt känsliga för kemikalier och genom sitt beteende utsätter sig för större risker än vuxna ska kommunens förskolor vara giftfria.

Skolan ska arbeta aktivt för jämställdhet och lika rättigheter. Därför måste skolan vara tillgänglig för alla. Genusmedveten pedagogik både i skola och barnomsorg ska stärka barnens och elevernas identitet. Alla modersmål ska ses som en resurs och alla barn ska tillförsäkras bra modersmålsundervisning. Olika typer av funktionsnedsättningar ska mötas med stöd och anpassning av undervisning och lokaler. Det måste också finnas tillräcklig tillgång till barnomsorg även på obekväma arbetstider. Alla elever i skolvärlden, från förskola till gymnasieskola, ska serveras avgiftsfri god, näringsrik, lokalt tillagad mat baserad på närproducerade ekologiska råvaror.

Estetisk och skapande verksamhet liksom motion och rörelse är också viktiga delar av utvecklingen av hela människan. God utemiljö för lek, avkoppling och pedagogik vid alla skolor och förskolor är viktigt för barns utveckling.

Grundskolan är obligatorisk och ska därför vara en reklamfri miljö.

Det livslånga lärandet ska främjas av väl fungerande vuxenutbildning och folkbildning är ledande i landet. I Norrköping ska alla ha möjlighet till en andra chans, och yrkesvalen ska kunna ändras flera gånger i livet.
 
Vi vill:
  • ha väsentligt ökad personaltäthet och minskade grupper inom barnomsorg och skola
  • ha en väl fungerande skoldemokrati där elever uppmuntras ta del av samhällsdebatten
  • att barnomsorgen har hög kvalitet och är anpassad efter föräldrarnas arbetstider
  • att skolan ska ge återkoppling på elevernas kunskaper och utveckling, inte bara med betyg
  • att det livslånga lärandet förverkligas genom att vuxenutbildningen och folkbildningen i Norrköping är ledande i landet
Comments