Vård & omsorg

Kommunens vård ska ges utifrån en helhetssyn på människan. Alla ska känna sig trygga i att samhället ger den vård de och deras anhöriga behöver. Miljöpartiet vill satsa på förebyggande insatser för att förhindra att sjukdom uppstår. Vi vill att sjukvården ska ha ett tydligt ansvar för att förebygga ohälsa genom ett aktivt folkhälsoarbete. Närhet till natur, park och trädgård är grundläggande för psykisk och fysisk hälsa.

En kommun av Norrköpings storlek och näringslivsstruktur behöver ett fullvärdigt sjukhus med akut omhändertagande dygnet runt. Vi prioriterar livskvalitet på äldre dagar. Det är positivt att många får vara friska längre. För att behålla hälsa och livskvalitét upp i åren, krävs en trygg äldreomsorg som ger god omvårdnad och erbjuder de äldre delaktighet. 

Att ge äldre möjlighet till ett rikt liv är en god investering. Det ska finnas valfrihet för den enskilde att utforma sin dag och vi vill skapa fler mötesplatser för äldre. Viktigt för Miljöpartiet är att stödja utvecklingen av andra boendeformer som trygghetsboenden och seniorboende.

Alla ska kunna lita på omsorgen, oavsett vem som utför den. För kvaliteten är det avgörande med vilken värme, värdighet och delaktighet man bemöts. Miljöpartiet vill öka bemanningen, satsa på kompetensutveckling, utveckla kvalitetssäkringsarbetet och genomföra en arbetstidsförkortning för personalen i äldreomsorgen.

Äldreomsorgen ska servera god, näringsrik, lokalt tillagad mat med olika valmöjligheter baserad på närproducerade ekologiska råvaror.

Vi vill fortsätta arbetet med att utforma gator, torg, trottoarer och offentliga miljöer så att personer med funktionshinder lätt kan ta sig fram. Vi ska bygga ett samhälle tillgängligt för alla. Kollektivtrafiken ska utformas så att funktionsnedsättningar inte är hinder för att resa kollektivt.

Miljöpartiet vill att kommunen bygger ut den dagliga verksamheten. Vi ska också se till att det skapas olika profiler inom verksamheten. Vårdtagare med funktionsnedsättning ska ges möjligheter att leva och verka såväl på sin fritid som i arbetslivet.

Vi vill:
  • att det ska finnas valfrihet för den enskilde att utforma sin dag
  • skapa fler mötesplatser för äldre
  • att sjukvården ska ha ett tydligt ansvar att förebygga ohälsa
  • bygga ett samhälle som är tillgängligt för alla människor
  • servera lokalt tillagad mat baserad på närproducerade ekologiska råvaror
Comments